Vertrouwenscontactpersoon

RETO wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met de wielersport. Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepast gedrag tolereren wij niet binnen onze vereniging. Daarom hebben we omgangsregels opgesteld.


• We tellen allemaal mee.
• We respecteren dat mensen verschillend zijn.
• We zijn zuinig op andermans en eigen spullen.
• We laten gedrag zien wat we zelf als prettig ervaren.
• We respecteren elkaars grenzen, dus niet te dichtbij en handen thuis.
• We zorgen voor elkaar, ook als het lastig is.

Vertrouwenscontactpersoon

Toch kunnen er zaken voorkomen die in strijd zijn met onze uitgangspunten. Dat is dan ook de reden waarom binnen RETO twee vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld (hierna afgekort VCP). Bij Mischa Kramer en Tessa van der Velden kun je terecht als je te maken hebt met ongewenst gedrag.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van RETO?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van RETO op de juiste plaats is.

Bij grensoverschrijdend gedrag kun je contact opnemen met de VCP’s van Reto. (verderop staan hun contactgegevens).

Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

De VCP's luisteren naar je verhaal en helpen jou zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De VCP’s kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Ze kunnen voor de uitoefening van hun rol advies inwinnen bij deskundigen.
De VCP lost de situatie niet inhoudelijk op. De VCP is neutraal en kiest geen partij. De VCP doet geen onderzoek en (ver-)oordeelt niet.
De vertrouwenscontactpersoon is dan ook iets anders dan een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is er voor jou alleen. De VCP kan je wel helpen aan een vertrouwenspersoon als dit wenselijk is.
De VCP’s adviseren het bestuur in haar beleid t.a.v. sociale veiligheid.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit gaat natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van RETO plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Hoe vertrouwelijk zijn de vetrouwenscontactpersonen?

Het gesprek tussen jou en de VCP is vertrouwelijk, maar niet geheim. De VCP maakt een gespreksverslag voor het bestuur, waarvan jij de inhoud bepaalt. Je kunt er dus voor kiezen om je melding anoniem te doen, maar dat kan het proces bemoeilijken.
Het gesprek tussen jou en de VCP is vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit, of het vermoeden van seksuele intimidatie. Dan worden de betreffende instanties ingeschakeld. Een VCP heeft geen geheimhoudingsplicht. Bij het eerste gesprek legt de VCP dit verder aan je uit.

Verantwoordelijkheid

De activiteiten van de VCP’s vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van RETO. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de VCP’s aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage worden geen namen genoemd.

Vertrouwenscontactpersonen

Tessa van der Velden

Vertrouwenscontactpersoon

Mischa Kramer

Vertrouwenscontactpersoon